1

Kósa László: Somogy
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Somogy, Somogyság, Somogyország: a Balaton és a Dráva között elterülő változatos arculatú dombvidék. Jellegzetes kisebb tájakra oszlik. A Kapos vonalától délre fekszik Belső-Somogy. A Dráva felé síkságba lejtő, széles homokos völgyeinek a vizét a Rinya folyócska gyűjti össze. A Külső-Somogynak nevezett északi rész a Kis- és Nagy-Koppány vízrendszerében fekszik, domborzatilag jóval tagoltabb. A két jellegzetes tájat az egykor mocsaras Kapos-völgy, a Vízmente választja el. Nevezetes kistáj Fonyódtól nyugatra a Balaton hajdani öble, később mocsárvilág, a Nagyberek, és a Kaposvártól délre eső erdős Zselic. A honfoglaló magyarság sűrűn benépesítette a vidéket, ~ a legrégibb tájneveink egyike, első említése 1055-ből származik. A Somogyország elnevezés valószínűleg a „kisebbik királyság” intézményének, a dukátusnak az emléke. A ~ területén a honfoglaláskor talált, kisebb csoportokban élő szlávság az Árpád-kor elején eltűnhetett, mert a középkorban a nagytájjal megegyező határú ~-vármegyét viszonylag sűrű magyarság lakta. A török hódoltság idején a Nagykanizsa-Szigetvár végvárrendszer ellenőrzése alá tartozó déli vidék sokat szenvedett a háborúskodásoktól. Mintegy 300 falu néptelenedett el ~-ban. Az újratelepülés részben a pusztítást átvészelt községekből, részben északi magyar vidékekről történt. Viszonylag nagy számmal maradtak kuriális nemesi falvak is. A Nagyberek környéki pár szlovén, a Dráva menti néhány horvát és a zselici német falukon kívül nagyobb nemzetiségi betelepítés nem történt. Így ~ az újkorban a Dunántúl legegységesebben magyarlakta megyéjének számított. A múlt század derekáig erdős, extenzív állattartó táj, főközlekedési utaktól távol eső, elzárt vidék volt. A jobbágyfelszabadítás után fejlett középparaszti réteg (ún. „pógárok”) alakult ki, de a nagybirtok túlsúlya nem változott meg. 1920 előtt a 100 holdon felüli birtokok a föld 66%-át foglalták el. Táji központja Kaposvár, alig 150 éve emelkedett ki a községek sorából.

Andrásfalvy Bertalan: Somogy
(in: Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Múzsák Kiadó, Budapest, é. n.)
A változatos felszínű és nagy kiterjedésű Somogy megye, Somogyország néprajzi képe igen összetett és változatos. Számos néprajzi csoportja közül néhány népművészetével hívta fel magára a figyelmet: Csököly és vidéke Belső-Somogyban, Buzsák és környéke, a Kapos mente, Külső-Somogy és Koppány mente.
Csököly és vidékének fehér gyászviseletére és jellegzetes fejviseletére, valamint színes bőrruháira figyeltek fel a népművészet kutatói. Itt igen sok lent termeltek még a múlt század közepén, még Baranyába és Zalába is vittek belőle. A fehér gyászviselet, ugyanúgy, mint általában a Dél-Dunántúl magyarjainál, lenből készült, és e gyászruha és egyben nagyünnepi ruha darabjait szálvonással, vagdalással és mértanias fehérhímzéssel is díszítették. A csökölyi asszonyok fehér csipke fejkötőjüket háromujjnyi széles, abroncsszerű fejszorítóval fogták le, ami mint valami korona állt a fejükön, s arról a halántékra széles szalagok borultak. Ezután tették fel a nagy fehér kendőt, ami trapéz alakúan állt. Ezt a „főrevető” vagy „férevető” kendőt a homlok fölé eresztették úgy, hogy arcukat oldalról teljesen eltakarta és csak elől lehetett látni. Hasonló, nagy, az arcot sátorosan eltakaró kendőket régebben Zala és Veszprém megyéből is leírtak, illetve lerajzoltak, s ezeket pacsának nevezték.
A csökölyi férfiak és nők télen igen szépen kivarrt és rátétdíszes ujjatlan bőrmellest és kisködmönöket viseltek, melyek többnyire Gigén, a szomszédos faluban lakó szűcsnél készültek. Somogyban még a századforduló idején is sokfelé dolgoztak szűcsök, elsősorban a nagyobb falvakban és mezővárosokban, Kaposvárott, Nagyatádon, Szigetvárott.
Somogy megye legismertebb hímzése a buzsáki. Itt a Balaton egykori nagy öble, a Nagyberek mellékén Buzsák, Táska, Tótszentpál és Varjaskér (az utóbbi kettő 1929-ben Somogyszentpál néven egyesült) kialakult néprajzi csoport nagy részben horvát eredetű. A horvátok ősei valószínűleg Szlavóniából jöttek, a XVII. század végén szállták meg az említett középkori magyar falvakat, melyek lakossága a felszabadító háborúk során elpusztult vagy elköltözött innen. Az első összeírások a horvátok mellett néhány magyar nevet is említenek, talán az egykori lakosok utódait. A környékbeliek tótoknak nevezték az ittenieket, a régi magyar nyelvben ugyanis Tótország volt Szlavónia neve.
Buzsákon egyrészt az egész országban ismert fehérhímzésből, ideértve a szálvonásos subrikálást is, másrészt a színes szőttes hímből alakult ki a múlt század második felében az a jellegzetes, egyedülálló hímzés, melyet buzsákinak ismerünk. A szőttes csíkbetétekkel és fehérhímzéssel díszítették az ingek (mellévarrott) ujját és az ágyterítőket. A szőttes betéteket hasonló színű (kék és piros) szállal varrt hímzésekkel kísérték a szélén, majd a motívumok egyre távolodtak a szálszámolásos, mértanias formáktól és szabad rajzúakká váltak. Egyre nagyobbodtak, egyre több öltést alakítottak ki, illetve vettek át a szabad rajzú hímzővilágból (duplalánc, hurkolás, tyúkszem stb.). A századfordulón az itt birtokos Széchenyi család nőtagjai felismerték e különleges formakincsű és színhatású hímzés jelentőségét, és egyre több buzsáki asszonyt nyertek meg arra, hogy hímzéseiket eladják, illetve, hogy újabbakat is készítsenek eladásra, s ez nem megvetendő jövedelemhez juttatta e gazdagnak egyáltalán nem mondható falvak népét. A buzsáki hímzésnek néhány évtized alatt híre ment, gróf Jankovich Bésán Endréné (az egyik Széchenyi leány) háziipari telepet szervezett a megnövekedett kereslet kielégítésére.
A buzsáki rátét néven ismert, ott bécsinek nevezett díszítés a századforduló után terjedt el. Valószínű a tótszentpáliak kezdték el, hogy a bécsinek nevezett vékony pamutszövetet (kartont) összehajtogatták és azt kacskaringósan ollóval kivagdosták, mint a gyermekek a papírkivágásokat, és ezeket a kivágott kartonmintákat a szélein apró öltésekkel felvarrták az ágyterítők díszítésére. Később a hímzésekkel együtt ez is kapós lett, hasonlóan díszített párnákat, terítőket, kendőket is készítettek. E mintakincs igen fiatal, és valószínű a polcszél-díszítések s más ipari motívumok hatására alakult ki.
A Kapos mentén és a Koppány völgyében a férfiingek subrikás fehérhímzése és a női ingek keresztszemes és szabad rajzú színes díszítése volt szokásban, igen változatos és gazdag mintakinccsel. Külső-Somogy hímzésről nevezetes faluja Karád. Itt is a fehérhímzésnek jellegzetes, újabb időkben kialakult sajátos formája lett közismert.
Somogy a magyar népi műveltség más területén nagyobb értékeket őrzött meg napjainkig. Különösen népzenéje, a magyar zenei anyanyelv legrégiesebb rétegét jelentő ötfokú és kvintváltó dallamokban gazdag. Ezekre a dallamokra járták Dél-Dunántúlon a legelterjedtebb és egyben legősibb réteghez tartozó ugrós és kanásztáncokat. A dunántúli magyarság körében itt élt legtovább a duda, a citera és a hosszúfurugla. Pásztorfaragásban, karcolt, spanyolozott fa és csont sótartók, tükrösök, ivópoharak stb. tekintetében talán a leggazdagabb megyéje az országnak.

Filep Antal: Belső-Somogy
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Belső-Somogy: Somogy déli, az országhatárhoz közelebb eső felének neve. Nagy múltú tájnév, az állami és egyházi igazgatásban is alkalmazták. A honfoglalástól sűrűn megült dombos vidéken a középkor folyamán virágzó mezővárosi fejlődés bontakozott ki, amelyet a törökkori harcok megzavartak. Parasztpolgársága a reformációhoz csatlakozott. Jelentékeny számban voltak a XVIII. sz. elejéig unitárius közösségei, amelyek később jórészt kálvinistákká lettek. A túlélő lakosság mellé az elpusztultak és elmenekültek pótlására a VIII. sz. folyamán az ország békésebb fejlődésű területeiről is érkeztek települők. A középkori kontinuitású lakosság „öző” nyelvjárást használt. A Dráva mentén néhány községben horvát lakosság, beljebb ritka szórványban németség telepedett meg. Fejlődését a XIX. század derekától a majorkodó nagybirtok és a polgárosuló paraszti gazdálkodás versenye határozta meg. A XX. sz.-ban a birtokos parasztság politikai mozgalmainak egy központi, kiindulási bázisa volt. Paraszti kultúrája sok archaizmust őrzött meg a XIX. sz. végéig, de egészében véve korán polgárosult, amint azt a XIX. sz. közepén már jelentkező egykézése is mutatja. A XIX. sz. végétől a protestáns lakosság kulturális központjává iskolája révén Csurgó vált. Nevezetes községei: Nagyatád, Nagybajom, Erdőcsokonya, Barcs, Kálmáncsa, Darány. Sajátos vidéke a Rinya mente.

Filep Antal: Külső-Somogy
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Külső-Somogy: Somogynak az ország belseje felé eső, Kaposvártól és a Kapos völgyének vonalától északra fekvő, a Balatonig terjedő erősen tagolt dombvidéki területe. Köznyelvünkben és a régi államigazgatási és egyházszervezeti nyelvben egyaránt használatos kifejezés. A honfoglalás óta megült vidék. Sűrű megtelepedettségű. Középkori településhálózatát a törökkori harcok tönkretették. Lakossága jelentékeny mértékben elpusztult, valószínűleg ezért fordul elő ritkán ~-ban az „öző” nyelvjárású község. Népessége csatlakozott a reformációhoz, azonban a rekatolizáció során jelentékenyen megváltoztatták a XVII. sz. végi arányokat. Területén a nagybirtok részesedése magas volt. ~ északnyugati sarkának sajátos tája a Balaton turzásokkal elzárt öble, a Nagyberek, és a XIX. sz. elején még nyíltvizű Kisbalaton, amely határát érintette. Nevezetes községei: Karád, Tab, Igal, Marcali, Törökkoppány.

Filep Antal: Vízmente
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Vízmente: Somogy megye Kapos-völgyi településeinek sorozatára alkalmazott tájnév. A Kapos északi partján a korai Árpád-kori keletkezésű falvak az újabb századokban gyors polgárosulásukkal tűntek ki, amit a kedvezőbb közlekedései összeköttetéseket kiaknázó intenzív árutermelő paraszti mezőgazdaságnak köszönhettek. Központja Kaposvár.

Filep Antal: Zselicség, Zselic
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Zselicség, Zselic: Somogy és Baranya megyék között elterülő erdős dombvidék, északra a Kapos völgye, délen a Szigetvidék határolja. Neve honfoglalás-körüli szláv lakosságra utal, de végső soron összefügg a környék korai vasművességével, amire magyar helynévi adatok is utalnak, mint pl. a közeli Vasas. Lakossága a XVIII. századtól magyar, német, horvát. A németek száma a II. világháborút követően erősen csökkent. A horvátok elsősorban a németségbe olvadtak bele. Extenzív állattartásáról, archaikus paraszti kultúrájáról ismertté vált, bár a paraszti polgárosulása az utóbbi 80 esztendőben jelentősen előrehaladt. Nevezetes magyar községei Szilvásszentmárton, Patca, Zselickisfalud, Szenna.