1

Filep Antal: Kunok
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Kunok: török nyelvű nomád nép, amely a 10. sz. végén Kínában, Peking észak-keleti előterében, majd a második évezred elején Nyugat-Szibériában tűnt fel. A kunok nyelve az ún. köztörök nyelvek csoportjába tartozott. A kun népnév török eredetű, összefügg a Kelet-Európában előforduló, de a magyar középkori latinban is használatos kumán-cumanus szóval. Mindkét forma a qu „sárga”, „szőke”, „fakó” jelentésű török melléknév származéka, ami a ~ jellemző antropológiai sajátosságaira utalhatott. A ~ egyik ágának sári, szári csoportneve is a „fakó”, „szőke” fogalom szinonímája volt. A ~ e jellegzetessége adott egyéb nyelvekben is alapot a megnevezésükre. Mivel a kipcsak törzsszövetség tagjai voltak, gyakran kipcsákoknak is nevezték őket. A ~ nyugati irányú előnyomulása Délkelet-Európában kiváltó oka volt a 11. sz. derekán a besenyők támadásainak. Maguk a ~ 1054-től kerültek közvetlenül szembe európai népekkel, ekkor vívták első harcaikat a Volga mentén az orosz hadakkal. 1070-re az egész sztyepp az Al-Duna vidékéig hatalmuk alá került. A 13. sz. elején Európára törő mongolok nyomása alá kerültek, és az 1223-ban vívott Kalkha melletti csatában elszenvedett vereség megpecsételte birodalmuk sorsát. Jelentős tömegeik olvadtak be az oroszországi török népekbe, és az Al-Duna mentén kialakuló románságba. Népes csoportjuk vonult a Krím-félszigetre, ahol népi önállóságukat megőrizték, jelentékeny részük Moldvába húzódott, majd onnét a Kárpát-medencébe települt. Magyarországi szórványos töredékeik megjelenésével már a 11. sz. végétől lehet számolni. Kis csoportokban történő betelepülésük a 12. sz.-ban különösen II. István király uralkodásának korában folyt. Valószínű, hogy az ekkor beköltözött csoportnak az emlékét őrzi a palóc csoportnév is, ami a ~-at jelölő keleti szláv polovec megfelelőjéből fejlődött nyelvünkben. (vö. palócok). A korai kun töredékeink nyelvi beolvadása a 13. sz. végéig befejeződhetett, így sorsuk alakulásáról nincsenek közvetlen adataink. A Moldvában élő csoport a mongol hadjáratok elől 1239-ben a magyar királytól kért engedély alapján az Alföldre települt jász töredékekkel együtt. (Vö. jászok). A pogány, nomád állattartó népesség és a magyar feudális társadalom között támadt súrlódások miatt ugyan egy időre az Al-Duna vidékére vonultak ki, azonban IV. Béla 1243-ban ismét visszahívta a ~-at. A társadalmi fejlődés fáziskülönbsége miatt továbbra is sok feszültség terhelte a két nép viszonyát. Végül 1279-ben a király egyezményt kötött a ~ vezetőivel. Eszerint a ~ a Temes, Maros és a Körös folyók, valamint a Duna-Tisza közén és a Mezőföldön kaptak autonóm szállásterületet, amelyet törzsi-nemzetségi keretek között birtokolhattak. E szálláskörzet határai időközben zsugorodtak, de 1876-ig nagyjában megőrződtek a Jász-Kunság területében. A 14. sz. folyamán kibontakozott a ~ feudalizációja. A szállásterületek nemzetségi előkelőiből kiemelkedett vezető réteg a nemzetségi földtulajdont magán földbirtokká igyekezett átalakítani. Miután a ~ közrendű elemei elsajátították a fejlettebb földművelő gazdálkodást, a 15. sz.-ra az egykorú átlagos népi kultúra hordozóivá váltak. A korábbi személyes katonáskodási kötelezettségük megszűnt. A kun nép társadalmi, gazdasági, kulturális integrálódása a 16. sz. elejére befejeződött, azonban igazgatási autonómiájukat a teljessé váló feudalizáció nem zavarta meg, továbbra is széki szervezetben, a vármegyék keretein kívül éltek. Autonómiájukat megerősítette az is, hogy a 16. sz. végén a kun székeket a jász székkel együtt kerületként összevonták. 1473-ból ismert utolsó beköltöző csoportjuk, akiket állítólag Mátyás király hívott be, és telepített le Buda környékén és a Csepel-szigeten. A magyarországi kunok nyelvi beolvadását a törökkori pusztítások és a következtében kialakult migráció nagymértékben siettette. Kétségtelen, hogy a reformáció kibontakozását még megérték kun nyelvű csoportok, mivel a fennmaradt kun nyelvű Miatyánk szövegek protestáns változatúak, és a korabeli források Buda eleste utánról „törökül” is értő falvakat említenek a főváros környékéről. A hódoltság alatt a kun közösségek jelentékeny része elpusztult, a Kis- és a Nagykunság területén azonban számos kontinuus község fennmaradt. A beköltözöttek nagy aránya miatt a berendezkedő Habsburg kormányzat és a kincstár megszűntnek vette az egykori szabadalmakat, és 1702-ben a Német Lovagrendnek eladták az egész Jászkun Kerületet. A szabadparaszti állapotán féltékenyen őrködő lakosság kiváltságos helyzete visszaállítására mozgalmat indított, ami 1745-ben eredményhez vezetett. Az ún. jászkun redemptio keretében megváltották magukat. A további nagyarányú beköltözések miatt a lakosság redemptióban részt vett rétege a 18. sz. derekától mesterségesen ápolta a középkori hagyományokat, a származás és a folytonosság tudatát. Ebben a helyi értelmiségnek és az iskoláknak komoly szerep jutott: pl. kötelezően tanították a kun Miatyánk szövegét, ami folklorizálódva a 20. sz.-ig fennmaradt számos változatban, nemegyszer köszöntőként. A ~ magasabb szintű kultúráját jelzi, hogy az írás nem volt ismeretlen számukra európai megjelenésük előtt. A Krím félszigetre húzódott csoportjuk műveltségi szintjét a 14. sz.-ból fennmaradt nyelvemlékeik bizonyítják. A ~ körében még Magyarországra való költözésük előtt, Moldvában megindult a keresztény térítés a magyar római katolikus egyház szervezésében. A hazánkba települt ~ emlékét ma már egyes, a kunsági területeken előfordult néprajzi, népnyelvi jelenségen kívül csak néhány, a köznyelvbe is átkerült szó őrizte meg, mint pl. a kalauz, kalóz, komondor. A ~ nyelvi, művelődési hatásának felmérését nehézzé teszi, hogy a besenyő nép nyelve is hasonló típusú volt, így a pontosabb elkülönítésre forrás alig van. 18-20. sz.-i paraszti kultúrájuk a fejlett alföldi mezővárosi műveltséget reprezentálja.