1

Andrásfalvy Bertalan: Gyimes
(in: Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Múzsák Könyvkiadó, Budapest, é. n.)
Gyimesben, a Kárpátok közül már kelet felé siető Tatros folyó forrásvidékén, a hegyek közt, mintegy 1000 méter magasságban találjuk a gyimesi csángók telepeit. Hosszan a Tatros völgyében elhúzódó láncban és a belészakadó patakokban sorakoznak házaik a lokokban. Csak itt, a völgyek alján foglalkoznak némi földműveléssel, csak itt terem meg a pityóka, de a málé vagy terebúza és a búza már nem. Ez a csekély földművelés korántsem jelentette megélhetésüket, kenyerüket. A gyimesiek elsősorban nagyállattartásból éltek, ezeket a havasokban levő nyári és őszi szállásokon tartják, télen havasi szénán teleltetik. Míg a románok elsősorban juhokat, a csángók marhákat és lovakat tartanak és kevés juhot. Ezen kívül erdei munkával, fuvarral és idegenben végzett idénymunkával keresték kenyerüket és számos telepes rajt bocsátva ki magukból. Székelyföldön sokfelé gyimesiek a pásztorok.
A gyimesi csángók mai lakóhelyükre a XVII. században jöhettek nagyobbrészt Moldva felől, ezt bizonyítja műveltségük sok eleme. Csak ez a magyar néprajzi csoport tudott olyan életmódot kialakítani, mellyel ezt a magasságot meghódította anélkül, hogy a román havasi pásztorok életformáját átvette volna. Szinte napjainkig mindenben önellátásra törekedtek, maguk építették fel házaikat, szállásaikat, készítették bútoraikat, házi eszközeiket, teljes testi és ágyi ruházatukat. Viseletük középkorias, hasonló a moldvai csángókéhoz. Az asszonyok hosszú inget viselnek, ennek felső részét hímezték, alsó része alsószoknyaként szolgált. Erre szabatlan, téglányforma gyapjú szőttest, kerekítőt vagy katrincát terítettek, melyet szőtt, széles övvel szorítottak le derékban. A katrinca egyik vége mintegy arasznyi szélesen takarta a másik végét, hogy könnyebben járjanak az így kialakított szűk szoknyában, egyik sarkát feltűzték az övhöz. A férfiak is hosszú, csaknem térdig érő inget viseltek, amit a szűk fehér nadrág, a harisnya fölött hordtak és széles övvel, gyűszűvel szorítottak le derekukon. Télen szűrposztó zekét, szokmányt és különféle bőrmelleseket, bundákat viseltek, lábukon csizmát, régebben bocskort.
Népzenéjük és táncaik igen régi vonásokat őriznek. A tánchoz hegedűvel muzsikálnak, melyet dobszerűen ütött gardonnal kísérnek. A hegedűs férfi, az ütőgardonos asszony. A körtáncok mellett vannak páros- és sortáncaik is, verbunkjuk egyszerű, ugrósszerű legényes, állatutánzó táncuk a medvés. Keservesnek nevezik azt a dalt, melyben az egyes ember elpanaszolja sorsát, mintegy magának, senkitől sem látottan. Temetéskor a hegedűsök, a mozsikások keserveseket játszanak a virrasztóban, amihez nem énekel senki szöveget. A koporsót gyászmarssal, halotti marssal kísérik ki a temetőbe.
Szőtteseik, hímzéseik ősi, mértanias mintakinccsel készülnek, az egyik igen finom mintázatot az anyag visszájáról öltik.

Kósa László: Gyimes
(in: Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra megoszlása Magyarországon (1880-1920) Jelenlévő Múlt. Planétás Kiadó, Budapest, 1998.)
A gyimesi magyarok túlnyomórészt XVIII. századi csíki „kivándorlók”, akik határőr-szolgálat nélküli szabadabb életet és újabb legelőterületeket keresve kerültek ide, részben pedig moldvai magyar eredetűek. Noha röviden, mégis azért foglalkozunk külön fejezetben Gyimessel, mert magyar népi műveltsége korszakunkban nemcsak Erdélyben, hanem az egész 1918 előtti Magyarországon a legarchaikusabb volt. Ez a kultúra fölfogható úgy is, hogy a gyimesiek jóval többet megőriztek a régi csíki sajátosságokból, mint a folyamatosan Csíkban élők, ami azt is jelenti, hogy köztük nem, vagy korlátozottabban érvényesültek azok a változások, amelyek a XVIII. század végétől a Székelyföld más tájait átjárták, azonban ugyanúgy megérthető és magyarázható új, önálló fejleményként is, amiben erősen szóhoz jutottak kárpáti és moldvai román hatások.
A Gyimesi-szoros a betelepülés előtt csekély forgalmat közvetített Erdély és Moldva között, sokkalta elzártabb fekvésű volt, mint a többi kárpáti átjáró. Az elzártság messzemenően befolyásolta az itt lakók kultúráját és életmódját. Jellemző, hogy Orbán Balázs, akinek az első néprajzi leírást köszönhetjük, a székelyek által a szó eredeti értelmében csángónak („elvándorló”, „elcsatangoló”) nevezett gyimesiekről az 1860-as években az 1940-es évek néprajzi gyűjtéseivel majdnem azonos jellemzést adott. Szembetűnő viseletük változatlansága, melyről már Orbán megállapította, hogy szinte azonos a kárpáti övezet román népi öltözetével.
A férfiak hosszú kihúzott ingben, tüszőben, szűk vászonnadrágban, a nők, a magyarok közt egyetlen példaként, katrincában jártak. Majdnem egy évszázad alatt tulajdonképpen csak a fejviselet és a lábbeli változott az egyébként saját, paraszti előállítású anyagokból készült ruházatban. Az etnikai hovatartozást a szerényebb hímzések és szőttes motívumok jelezték csupán.
Már Orbánnak is föltűnt a különben sem nagy arányú csíkszéki írni-olvasni tudás mellett a gyimesiek nagyfokú írástudatlansága, ami évtizedeken át alig változott. Ez a körülmény magyarázza szóbeli kultúrájuk a szomszédos Székelyföldhöz képest is gazdag és bőséges voltát. Hitviláguk, szokásaik, szöveges meseköltészetük, dallamaik és hangszeres zenéjük, a közelmúltban lefolyt néprajzi gyűjtések tanulsága szerint is túlnyomólag régies vonásokat őrzött meg. A részletesebben elemzett, ugyancsak archaikus tánckultúrában Martin György három réteget különített el, melyek szemléletesen mutatják a gyimesi csángók kulturális kapcsolatainak irányait: 1. hagyományos magyar, azaz erdélyi; 2. kárpáti és moldvai román; 3. a „székelység városiasodó kultúrájából, a szász és moldvai román tánckincsből átvett kötött párostáncok”. Az utóbbit azért tettük idézőjelbe, mert nem tudjuk, vajon ez a réteg korszakunkban megvolt-e már a gyimesi táncvilágban. Mindenesetre az elszigeteltség ellenében a gyimesiek legújabb kori kulturális kapcsolataira figyelmeztet ez a réteg.
A régies jelleg megmutatkozik a földrajzi adottságokhoz való alkalmazkodásban, a paraszti életmódban is. Három községük építkezése és települése szorosan összefügg a magas fekvésű folyóvölgyben és mellékvölgyekben, a patakokban folyó szarvasmarhatartó alpi (havasi) gazdálkodással, ami elválasztja őket a szomszédos csíki területektől, ugyanakkor közelíti a Keleti-Kárpátok hasonló ökológiai feltételek között hasonló gazdálkodást űző román és ruszin (ukrán) csoportok életmódjához.
Korszakunkban az igen szerényen épített, legtöbbször csak két helyiségből álló, festetlen bútorokkal és szőttesekkel berendezett, alacsony tüzelőszintű kandallóval fűtött lakóházak az eredeti irtványtelepülés szerkezetének megfelelően a völgyek aljában egymástól több száz méteres távolságban, terjedelmes kertekkel körülvéve állnak. Az éghajlati viszonyok miatt a földművelés szűk térre korlátozódik, a völgyi parcellákat a további hegyoldali irtásokon és a legelők meg a kaszálók között a hegyi tanyák mellett elkerített apró földdarabok egészítik ki. Életmódjuk teljesen egyedi tulajdonságokkal ruházza föl a magyar népcsoportok között a gyimesi csángókat.