1

Filep Antal - Kósa László: Palócok
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Palócok: a 19. és a 20. században a Mátrától és a Bükktől északra fekvő medence jellegű területek, pl. az Ipoly völgye (Ipolyságig) magyar parasztságának népi neve. Az adott földrajzi kereteken belül az elnevezés alapján pontosan megállapíthatatlan, mivel a szó a parasztság körében gúnyos, pejoratív jelentésű. A ~ írásos említése a 17. század óta ismert. A hazai népéletkutatás már a 19. sz. elejétől sokat foglalkozott a ~-al. A palóc név az orosz, lengyel polovec „kun” jelentésű szó átvétele, valószínűleg a kunok 13. sz.-i nagy, tömeges beköltözése előtt kis csoportokban, a magyarság között megtelepült kun elemek megjelölésére szolgált. Feltehetően rájuk utal a bélapátfalvi kolostor „kunok bélháromkúti apátsága”, Abbatia Trium Fontium de Beel Cumanorum-ként való említése (1232). Így joggal tekinthetjük a korai 19. sz.-i néprajzi irodalom alapján is Bélapátfalva szűkebb környékét a ~ eredeti 19. sz. előtti településhelyének. Hasonlóan történetileg mély gyökerű és hiteles lehet mátrai helyeknek a ~-hoz való kötése. A korai Árpád-kori heves-borsodi palóc-kun telepek szórványosak, elszigeteltek lehettek, ezért a ~ - más csoportoktól eltérően – nem kaptak közjogi kedvezményeket, kiváltságokat, és nem történt meg telepítésük rögzítése krónikáinkban, okleveleinkben sem. Ennek megfelelően nyelvi és népi felszívódásuk a környék lakosságába rendkívül gyors lehetett. Valószínűleg beolvadásuk a 13. sz. első felében befejezés előtt állhatott. Amikor még az egri püspök környezetében voltak török nyelvet ismerő papok, de a kunok beköltözése és huzamos magyarországi jelenléte nem konzerválhatta a Mátra környékén élő ~ kun nyelvét, népiségét. Így az egykori népnév egy-két szűkebb településcsoport lakóinak megkülönböztető nevévé válhatott a kései középkorra és írásos nyoma csak szórványosan bukkant fel a 17. sz.-ban tömegesebbé váló forrásanyagban. A 19-20. sz. folyamán az élő néprajzi hagyomány alapján palócnak tartott szűkebb csoport kultúrájával, nyelvjárásával rokonságot mutató táji környezetre egyre tágabb határok közt alkalmazták a palóc megjelölést. Így pl. az Ipolytól nyugatra eső terület északi részét a Vágig nyugati, a keletre esőt a Hernádig keleti palóc területként kezelték (Palócföld). Ez az eljárás teljesen ahistorikus, mivel a 18-19. sz. legfeljebb a késő középkorban gyökerező társadalmi gazdasági, kulturális jellemzőit egy történetileg is nagyon nehezen követhető, a nagytáji keretekben kezdettől fogva már csak létszáma miatt is alárendelt szerepet játszó Árpád-kori csoporttal való azonosítását sugallja. A kérdés néprajzi vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy a kutatást sokáig olyan néprajzi munkák határozták meg, amelyek nem voltak módszertanilag kritikailag kellően megalapozottak. Hasonlóképpen problematikus a korábbi nyelvészeti irodalom ún. palóc nyelvjárás fogalma, amely néhány hangtani jelenség alapján az északi magyar nyelvterület nagy részét ~-hoz köti, ~-ról nevezi el.

Andrásfalvy Bertalan: A palócok
(in: Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Múzsák, é. n.)
A palóc szó rokon a polovec népnévvel, amely kunt jelentett, s valószínűleg a Bélapátfalva környékére még a nagy, 13. századi alföldi kun beköltözés előtt érkezett kun néptöredék, illetve annak utódainak neve. A palóc népnév később gúnyos értelmű lett, mert az Alföldön így nevezték azokat a Felföldről, a Mátra túloldaláról jött telepeseket, idénymunkásokat és vásározó parasztokat, akik különös, az alfölditől eltérő nyelvjárásban beszéltek. A múlt század elején éppen Bélapátfalva környékének 11 faluját nevezi egy leírás először palócnak, de később egyre több települést vontak e megnevezés alá. Pápay Sámuel a Nógrád, Gömör, Heves és Borsod határvidékén élő népességet tartja palócnak 1808-ban. Néhány évvel később Szeder Fábián még Hont megyét is idevonta. Mivel az első, a különösséget és régiességet ismertető néprajzi leírások éppen a palócokról szóltak, a későbbiekben többször előfordult, hogy a palóc jelzőt az „igazi”, régies, ősi magyar vonásokat őrző népcsoportokra mondták. Így pl. a Tolna megyei Sárközről szóló leírás azzal fejeződik be, hogy az előadottakból látható, hogy a sárköziek is igazi magyarok, igazi palócok. A palóc név népszerűségét Mikszáth Kálmán regényei és írásai növelték, és ő saját szülőföldjét is már a Palócföldhöz sorolja. Néhány későbbi, kitűnő néprajzi leírás, mint Pintér Sándoré (1880) és Istvánffy Gyuláé (1911) tovább terjesztették a Palócföld határát, míg végül a közvéleményben kialakult az a szóhasználat, hogy az egész Felföld, Zempléntől nyugatra, egészen a Vágig palóc. A magyar néprajzi csoportok első, összefoglaló ismertetésében Viski Károly is ezt fogadta el, és Honttól keletre levő részét keleti palóc, nyugatra eső részét pedig nyugati palóc területnek nevezte el. Végső soron tehát az határozta meg a Palócföld kiterjedését, ami az itt élők legfeltűnőbb sajátsága volt, a nyelvjárás, abban pedig az a hang ejtése. A palócok ugyanis a köznyelvi a hang helyett rövid á hangot ejtenek, a köznyelvi á pedig csaknem ó-nak hangzik náluk. A palóc elnevezésnek ma is van valami gúnyos íze, ezért az ott lakók sohasem vállalták szívesen.
A Felföldön, vagyis a palóc nyelvjárást beszélő, több megyényi területen, beleértve a Csehszlovákia területén lakó magyarság egészét, számos, eddig már felkutatott és leírt, de még több, műveltsége alapján még el nem különített magyar néprajzi csoport osztozik. A legfontosabbak
Zoboralja. Nyitra város szomszédságában, a Zobor- és Gimes-hegy aljában levő mintegy tucatnyi magyar faluból álló nyelvsziget Szlovákiában. Ismertté elsősorban Kodály Zoltán népzenei gyűjtése tette, aki itt igen régies és értékes népdalanyagot talált Gimes, Csitár, Kolon, Menyhe és Zsére falvakban. A korábban összefüggő, nagy nyitrai magyar tömb a török háborúk idején, majd az ellenreformáció következtében igen megfogyott. Számuk tovább apadt a kisebbség hátrányos megkülönböztetése és az egykézés következtében.
Mátraalja. Szűkebb értelemben a Mátra hegységtől északra eső völgyek magyarsága, Parád és Bodony környéke. Szélesebb értelemben a Mátra környékét, a déli lejtőket is jelenti. Szűkebb értelemben véve tényleges néprajzi csoport, tágabb értelemben még legalább négy, viseletben, műveltségben elkülönülő néprajzi egység.
Barkók. Borsod, Nógrád, Gömör és Heves határvidékén élő, nagy részükben kisnemesi eredetű és református magyar falvak.
Karancsalja. A Karancs-hegy körül fekvő néhány község.
Sajátos viselete alapján még néhány összetartozó falucsoport: Hollókő, Lóc és Rimóc; Kisterenye, Maconka és Kazár; valamint a Galga mente falvai valaha nagyjából néprajzi egységet jelenthettek, de a hatalmas falvak lassan mind egymástól különböző népviseletet hoztak létre.: Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Tura és Boldog. A palóc falvak közt sok nagy, teljesen magányos, környezetében egyetlen más faluhoz sem hasonlító, egyetlen faluból álló néprajzi csoport van. Ilyen például Buják és Őrhalom. Ismertebb földrajzi kistájak, nagyjából megegyező történeti-néprajzi hagyományokkal: Csallóköz, Garam mente, Ipoly mente.
A Felföldön húzódott végig 150 éven keresztül a magyar királyság és a török birodalom határa. Eger és Nógrád török kézre jutása következtében e táj déli része jobban pusztult, északi részére pedig délről s messze az Alföldről sokan menekültek fel. A birtokos nemesek birtokaik központját, udvarházukat is ide helyezték a hódolt vidékekről, ahol maradásuk nem lehetett. A palócok lakta terület, a kisalföldi rész kivételével, hegyes, földművelésre kevésbé alkalmas, ezért lakóik az itteni adottságok, elsősorban a nagy erdők és bányák kihasználására voltak kénytelenek felépíteni megélhetésüket. Erdei állattartás, erdőmunka, fafeldolgozás. Mész- és faszénégetés, fazekasság és a kender feldolgozása, valamint a felsorolt termékek szállítása, fuvarozása mellett sokan dolgoztak a környék bányáiban és ipari üzemeiben. A magasabb népszaporulatú, túlnépesedett és szegény Felföld adta hosszú időn át az Alföld és a Dunántúl mezőgazdasági idénymunkásait, a summásságot. Mint részes aratók szegődtek el, rendszerint hat hónapra, a gabonaneműek aratása mellett vállalva a kukorica és a répa gondozását és betakarítását is. Fizetésüket terményben kapták meg, és ősszel meghozták egész évi élelmüket.
A szegénységgel magyarázható a palócok régies népi kultúrája. A népművészet új stílusainak kivirágzása a palócok között megkésett. A török korban a Felföldre menekült nemesi udvarházakban a nemesasszonyok bevonták a jobbágyasszonyokat is a hímző- és varrómunkába, ennek köszönhető az, hogy a palóc hímzéseken az úri hímzés közvetlen hatása erősen észrevehető.
A török kiűzése után a Felföldre menekült alföldi népesség és leszármazottai igyekeztek visszatelepülni egykori lakhelyeikre, s ekkor átmeneti hazájuk műveltségét, nyelvjárását is vitték magukkal, természetesen más, a túlnépesedés miatt is elköltözni kényszerült magyar és szlovák telepes rajokkal. Így a palóc nyelvjárás hatása erősen érezhető nemcsak a Jászságban, hanem palóctelepek létesültek Bácskában és Bánátban is. Nemegyszer szlovákokkal vegyesen foglaltak el elnéptelenedett helyeket.
A Mátra vidékén a múlt század közepén, végén még virágzott a nagycsaládi rend, és egyes nagycsaládok még e század közepéig is léteztek, amikor is a gazda fiai, amikor megnősültek, nem mentek el a háztól, hanem asszonyaikat elhozták a szülői házba, és továbbra is egy kenyéren éltek, együtt gazdálkodtak a legidősebb férfi vezetése alatt. Előfordult, hogy 5-6 házaspár is együtt volt. Az öreggazda kezébe került minden jövedelem, ő gondoskodott a családtagok minden szükségletéről, de az odahozott menyecskéknek lehetőségük volt lányaik hozományára valamit gyűjteni. A gazda felesége főzött mindnyájukra és osztotta el a házimunkát; a menyecskék a kamrában aludtak, a férjeik pedig beosztásuk szerint, ki a lovakkal, ki az ökrökkel, ki pedig a juhokkal volt. Csak a gyermekek és az öreggazda lakott a házban (vagyis a szobában), esetleg a kisgyermekes fiatalasszonynak jutott még hely benne. A nagycsalád az öreggazda halála után is fennmaradhatott, ha a legidősebb testvért fogadták el gazdának. Ha nem, felosztották a vagyont, szétválakoztak.
A Mátra vidéki palóc ház a múlt század közepéig fából épült, jellegzetes formáját az utca felé néző homlokzatára helyezett tetőrész, eresz adta. Zsuppolása lépcsőzetes volt, mert a felkötött kévéket nem verték föl, kéménye nem volt, a füst a padláson oszlott szét. A palóc házbelső sokáig megőrizte középkori vonásait. A régi palóc háznak nem volt konyhája, hanem a házban, a szobában főztek, de ennek az ajtaja nem az udvarra, hanem az épület közepén levő pitvarba nyílott. Csak később, a század második felében választják ketté a pitvart és lesz annak egyik része a konyha. Ha a pitvarból balra nyílott a ház, a szoba, jobbra nyílott a kamra, az asszonyok hálóhelye. Ebben csak az ágyszékek és a szuszékok álltak, ablaka kicsi, tenyérnyi volt csak, mert a kamrát nem fűtötték. Csak itt és a moldvai magyaroknál maradt meg a körbepadkás szobabelső, amelynek nagy részét a hatalmas kemence foglalta el. A kemence fűtőnyílása a szobában volt és előtte tűzhely, efölött füstelvezető kürtő vezetett föl a padlástérbe. A ház hosszanti irányában elhelyezkedő mestergerendát a kemence sarkánál egy oszloppal is alátámasztották, ennek boldoganya volt a neve. E nagy, lapos tetejű kemencén aludtak a fázós öregek és a gyerekek. Az egész házat (szobát) átjárta a füst. A körbefutó padkán, néhány szuszékon és ágyszéken kívül bútor alig volt benne. A szoba füsttelenítése után, különösen a módosabb helyeken, az ágyat a mennyezetig felvetették, és az ágyak alá kerültek a padok. Az egyik sarokba került az asztal, föléje a sarokba a szentképek vagy cifra cseréptálak.
A palóc bútorzat figyelemreméltó darabja a szuszék, ami megfelel a dél-dunántúli szökrönynek, az ácsolt keményfa ládának. A palóc szuszék oldalai gyengén felfelé összetartanak, teteje domború vagy lapos. Körzős, mértanias, vésett díszítése csodálatos gazdagságot mutat. A minták közt felismerhető az ember stilizált ábrázolása is. A másik jellegzetes palóc bútor sokkal fiatalabb, csak a múlt század második felében alakult ki: ez a faragott támlás pad. A pad fenyőfából készült, de a támla keretébe keményfából faragott, áttört, alakos és növénydíszes táblácskákat illesztettek. Ez a támla sok esetben áthajtható a pad másik oldalára, tehát ún. rengőpad. (Éjszakára a teknőbölcsőbe helyezett pólyást ezen rengethette az ágyban fekvő anya.) A padhátak táblácskáin pásztor- és vadászjeleneteket, vonuló katonákat, rohamozó huszárokat is láthatunk. A palóc pásztorok igen szépen faragott kis ivópoharakat, csanakokat hordtak az övükön, a pohár fogója rendszerint állatalak. A pásztorművészet jellegzetes darabjai itt is a borotva-, gyufa- és sótartók. Az ostornyeleket és dudafejeket ólommal öntötték ki, és hasonlóan öntötték a juhászkampókat is.
Jobbára a Felföldön készültek az Alföldön mindenfelé használt kolompok, harangok és csengők. A Felföld legjelentősebb háziipara és kiviteli áruja a tűzálló és mázas cserép volt. Falvak egész sora foglalkozott fazekassággal, gölöncsérséggel, különösen Rimaszombat körül. A gömöri edény az Alföld déli részére is eljutott. A mindennapi használatra készült főző- és vizesedények mellett a Felföldön több nevezetes díszedény gyártó központ is volt, ún. habán műhelyek, ahol szépen festett fehér edényeket készítettek. A fehér edényes mesterséget a Felföldön a 17. században betelepült habánok honosították meg, de a 18. században már nagy részük továbbköltözött. Nevezetes központjaik voltak: Nagylévárd, Modor, Szobotiszt.
A Felföld és Alföld határán elhelyezkedő nagyobb vásárközpontok és városok hatalmas területet láttak el kisipari termékekkel. Különösen nevezetesek voltak a miskolci gubacsapók.
A Felföld jellegzetes felsőruhája a férfiaknál a rövid szűr vagy csuha volt, a nőknél a mente és a ködmön. A rókamályas kék posztómente és a piros vagy sárga csizma volt a múlt század második felében a menyasszony esküvői öltözéke. Gazdagabbaknál a vőlegény ajándékozta, szegényebbeknél kölcsönkérték, és egy-egy mente és piros csizma egész falut kiszolgált éveken keresztül. A juhbőrből készült ködmönt is barnára festették, kevés rátéttel és színes szűcshímzéssel varrták ki, és csak az asszonyok viselték.
A Felföld szegénységéből következett az, hogy itt és Moldvában maradt meg a legtovább az asszonyok fehér vászon viselete, igen későn törtek csak be a gyári festő és szövetanyagok, elsősorban kötényként. Néhány helyen elsőt és hátsót is viseltek. Szoknyaként a szegénység ezeket az anyagokat csak ünnepnap viselte. Ha hosszabb útra mentek, szőttes lepedőt, abroszt vittek magukkal, abba burkolóztak hideg és eső ellen. A századforduló után már mindenhová betörtek a gyári anyagok, a csipke vállkendők, gyöngyök, ezüst- és aranypaszomántos főkötők, igen változatos és népcsoportonként eltérő viseletet alakítva ki. A férfiaknál az alsó- és felsőruházatban a századfordulóig megmaradt a vászon ing és gatya, csak a gazdagabbaknak volt kékposztó nadrágjuk.
A hímzések legrégibb rétegét szorosan az úri hímzéshez kapcsolódó szálvonásos-vagdalásos és csipkés szélű lepedőszélek képviselik. Különösen Gömörben, Abaújban részben fehér, részben színes szőrrel vagy piros pamuttal, szabad rajzú vagy keresztszemes mintával varrták ki ezeket. Borsodban és Hevesben a keresztszemes, Nógrádban és Pest megyében a fehérhímzés volt kedveltebb. Az első világháború után mindenfelé elterjedt az élénk színekkel kivarrt szabad rajzú, új stílusú virág- és bimbóhímzés, mely a mezőkövesdi, kalocsai és sióagárdi új stílussal rokon.