1

Filep Antal: Kalocsai Sárköz
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Kalocsai Sárköz: a déli Dunamellék, Ordastól Szeremléig elnyúló, mélyfekvésű, árvíz járta szakasza, amelyet nyugatról a Duna, keletről az egykori Őrjeg és a Kecel-Bajai hátság magas partja, északról pedig a Solt-vidék határol. Földrajzilag, történeti-néprajzi alakulásában sok vonásában rokon a tolnai Sárközzel. A honfoglalás idején megtelepült vidék. Már az Árpád-korban Magyarország egyik fontos kultúrtája középpontjában a nagytáji-központi funkciókat betöltő Kalocsával. A hódoltság során nagyon erősen elpusztult, de a Duna-parton megült települései többségükben kontinuusok és lakosságuk jó része református vallású maradt. A 18. sz. folyamán az érseki uradalom szervezésében az elpusztult vidéket újratelepítették. A Kalocsa környékén, a város egykori szállásain alakult Homokmégy, Szakmár, Öregcsertő és Drágszél községeiben élő magyar csoportjának római katolikus népességét potáknak nevezik. Sajátos színezetűvé teszi őket a 19. sz. második felében kialakult gazdasági fellendülés nyomán kibontakozott, máig élő, naturális motívumokat felhasználó népművészetük és viseletük. A ~ délkeleti területeire németek, szlovákok, római katolikus vallású délszlávok (ráchorvátok) is települtek. A ~ településrendjét, paraszti gazdálkodását máig hatóan meghatározza a többszörös megosztottság, falu-város menti, határbeli és pusztai szálláscsoportok egyidejű használata.

Kósa László: Poták
(in: Kósa László – Filep Antal: a magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Poták: a Kalocsai Sárköz északkeleti részén Kalocsa város egykori határában kialakult települések népének gúnyos értelmű neve. A ~ Kalocsa, Szakmár, Öregcsertő, Homokmégy és Drágszél helységekben, illetőleg környékükön mintegy húsz szálláscsoporton élnek. Alapnépességük a 18. század első felében Kalocsán alakult ki a környező, hódoltságot átvészelt falvakból és a közeli dunántúli vidékekről bevándorolt lakosságból, amelyet horvát-bunyevác elemek is színeztek. Mai lakóhelyükre a városból települtek ki a 18-19. század folyamán mint tanyai lakosok. A ~ népi kultúrájának legjellegzetesebb része az a rendkívüli tarka hímzés, viselet és falfestés („pingálás”), amelyet a szakirodalom és a köztudat egyaránt „kalocsai”-nak ismer. Bár jóval a Kalocsáról történő kirajzás, illetve a szállásokból önálló községekké alakulás után fejlődött ki népművészetük határozott jellege, egységes képet mutat. A ~ nyelvjárása is eltér a környezetétől, az öző dialektus sajátos változata. Ezek a tulajdonságok, valamint külön tudatuk, amely leginkább a Kalocsához való tartozásban fejeződik ki, endogámiájuk, amely a szomszédos települések exogámiájával párosul és katolikus vallásuk élesen megkülönbözteti őket a közeli Duna menti református falvaktól (Dunapataj, Uszód stb.), illetőleg a keletre eső községektől. A pota szó eredete ismeretlen. Írásos formában csak a múlt század végén bukkant fel mint a kiskunsági római katolikusok gúnyolása. Valószínű, hogy ennek jelentéstartalma bővült kulturális és nyelvjárási különbséget is kifejező gúnynévvé.