1

Filep Antal: Jászság
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Jászság: a mai Szolnok megye területén a Zagyva és a Tarna mentén egykor autonómiát élvező közigazgatási egység, amely a jászok szállásterületét ölelte fel. A jászok nyelvi és népi beolvadása után a területi autonómia, illetve annak visszaszerzése és fenntartása kovácsolta össze és tette öntudatossá lakóit. A ~ kulturális és közigazgatási funkciókat betöltő központja Jászberény. A ~ lakói közül jelentős tömegek költöztek ki a 18-19. sz. folyamán a kiskun pusztákra, pl. Kiskunfélegyháza, Kiskundorozsma, sőt a Bácskába, a Dél-Tiszántúlra és a Bánságba is. Népi kultúráját a Közép-Alföld sajátosságai jellemzik, sokban hasonlít a szomszédos Nagykunságéra, tüzetesebb vizsgálatával azonban még adós a néprajztudomány.

Filep Antal: Jászok
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
1. északiráni eredetű nomád nép. Nevük eredetileg ászi, amelyből az ász, jász változat alakult ki. A legkorábban ismert szállásterületük a mai Kazah SZSZK déli területén, a Kora Tau hegység környékén volt. Időszámításunk 1. századában Európába jöttek. Egy részük a Kaukázusban, a velük rokon alánokkal telepedett meg. Magyarországra a 13. sz. folyamán a kunokkal jutottak el és telepedtek meg. Emléküket a Jászság tartotta fenn. A hazai ~ nyelve, mint azt középkori nyelvemlékük alapján meg lehetett állapítani, a kaukázusi alánokkal mutat szoros kapcsolatot. A ~ magyarországi előfordulását jelzik a jász előtagú vagy a jászból képzett helyneveken kívül, pl. Jászberény, Jászkisér. Jászvásár még az Oszlár, Eszlár településnevek is.
2. ~ megnevezéssel illették a Jászság lakóit azután is, hogy azok nyelvi, etnikus különállásukat elvesztették és beolvadtak a környező magyarságba.

Andrásfalvy Bertalan: Jászok
(in: Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Múzsák Könyvkiadó, Budapest, é. n.)
Röviden szólni kell itt a jászokról is. A jász nép iráni eredetű, rokona volt a népvándorlás kori alán s ma a Kaukázusban élő oszét néptöredéknek. A kunokkal együtt jöttek be hazánkba, és a Jászságban telepedtek meg, a Kiskunságtól északra. Betelepülésükkor a kunoknak voltak alávetve, de később függetlenítették magukat tőlük és Jászberényben volt önálló székük. A hódoltság alatt kevésbé pusztult el, mint a két Kunság, s több lakója maradt meg. A Hármas Kerületnek Jászberény lett a központja, és számos elpusztult kun települést, pusztát ők szálltak meg. Mindvégig megmaradtak katolikusnak a református kunokkal szemben. Bővelkedtek a gyermekekben, és így földjük hamar elaprózódott, rákényszerültek a belterjesebb mezőgazdaságra és állattartásra, szőlő- és kertkultúra kiépítésére. A múlt században a szegedi szegénységgel versenyezve elsősorban a jászságiak azok, akik meghódítják a Duna-Tisza köze futóhomokját. Egyik legdinamikusabban fejlődő néprajzi csoportunk műveltségében igen sok az északi, palóc elem, s ez nyelvjárásukon is megfigyelhető.