1

Andrásfalvy Bertalan: Mezőség
(in: Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Múzsák Könyvkiadó, Budapest, é. n.)
Erdély középső, igen régóta erdőtlen része a Kis- és Nagy-Szamos, Sajó, Maros és Aranyos folyók közt. Magyar népe a 16. és 17. században igen megfogyott, megtizedelődött az itt végigvonuló hadjárások, rablások, öldöklések során. A 18. századtól a hegyekből érkező románok szállták meg a pusztán maradt telkeket, és így alakult ki a mai kép: nem csak magyar és román falvak élnek egymással elvegyülve, hanem egy falun belül is megoszlik a lakosok nyelve. Több kisebb-nagyobb, néprajzilag összetartozó magyar falucsoportot különböztethetünk meg a Mezőségben, de jónéhány azoknak a falvaknak a száma, melyeknek egyedülálló a népviseletük és nem keverednek, nem házasodnak össze a környezetükben levő egyetlen magyar faluval sem. Ez utóbbiak közül a legnevezetesebb Szék, mely egykori sóbányái miatt mezővárosi kiváltságokkal is rendelkezett. Szék máig megtartott jellegzetes népviselete (piros szoknyás, fehér inges, fekete mellényes leányok, kék vagy szürke posztóruhás, szalmakalapos férfiak), sajátos népzenéje, régies és eleven táncélete, szigorú szokásrendje, szőttesei, erőteljes, vaskos szépségű hímzései és mesekincse révén a magyar néphagyomány egyik legszebb és az utóbbi években legismertebb, legnépszerűbb képviselője. Szék földje is mostoha, keveset termő volt mindig, s ez arra kényszerítette és kényszeríti most is lakóit, hogy idegenben keressék meg kenyerüket. Kemény munkaerkölcsük, szaktudásuk és összetartásuk miatt keresett építkezési földmunkások, betonozók nemcsak Erdélyben, hanem azon kívül is. A férfiak többsége idegenben dolgozik, de ott is megtartják viseletüket és otthoni szokásaikat, táncaikat. Igényesen öltözködnek, asszonyaik sem kímélik magukat, hogy a mindenkor szigorú széki divatnak megfelelő anyagokat beszerezzék.
A mezőségi falvak nagy része ragaszkodik sajátos hagyományaihoz, magyar kultúrájához, nyelvéhez. Magyarszovát, Keszü, Vajdakamarás stb. mind külön kis néprajzi sziget. Más falvak kisebb csoportokat adnak, ezek legtöbbször már levetették viseletüket, de szellemi hagyományaikat, táncaikat, dalaikat még hűségesen őrzik. Pl.: Búza, Feketelak, Szépkenyerűszentmárton, Ördöngösfüzes stb. Különösen táncaik, ahhoz kapcsolódó hangszeres zenéjük és sajátos, igen gazdagon díszített éneklési stílusuk jelent nagy értéket az egész magyar kultúra számára. Csak ők őrizték meg a lassú, részaránytalan, sántikáló kísérő ritmusú táncot, az akasztóst. Csak a Mezőségben ismeretes a ritka magyar, egy sajátos rögtönzött férfitánc, a kalotaszegi legényes lassú változata. Szövőművészetük és a székihez hasonló, erőteljes hímző stílusuk figyelemre méltó, és ma egyre népszerűbbé válik a kézimunkázó asszonyok, lányok körében. A mezőségi magyarság sok helyen fogyóban van.

Kósa László: Erdélyi Mezőség
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar tép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Erdélyi Mezőség: a Kis- és a Nagy-Szamos, a Sajó, a Maros és az Aranyos közötti erdőtlen dombság Erdély középső részén. A ~ -en mintegy 300 magyar, román és német (szász) lakta község található. Nevezetes vásáros helyei: Nagysármás, Mócs, Búza, Uzdiszentpéter, Mezőbánd. Jellegzetes magyarlakta helysége Szamosújvár közelében Szék, mely jelentős sóbányái révén a 13-18. sz. között kiváltságolt mezőváros volt. A ~ Erdély legkorábban magyarok által benépesített területei közé tartozik (10-11. sz.). A középkorban viszonylag sűrűn magyarlakta vidék volt. A románok a középkor végén kezdtek nagyobb számmal beköltözni a ~-re, különösen akkor, amikor a 16-17. sz. háborúiban a magyar lakosság száma nagyon megfogyott. Jellegzetes ~-i vidék az egykori Beszterce környéki szász falvak szomszédságában a Sajó mente nyolc magyarlakta faluja (a legnevezetesebbek Zselyk és Sajómagyarós). Külön egységet alkot a Szászrégentől északra fekvő hat magyar falu, a Felső-Marosmente is. A ~ magyar lakossága szigetszerűen szétszóródva román falvak közé ékelődve él. Ennek következtében népi kultúrájuk Erdély legarchaikusabb magyar paraszti műveltsége, ugyanakkor intenzív kölcsönhatásban él a környező románsággal is. A ~-i magyarokat igen későn, csak az utolsó 30-40 évben, főleg zenei és táncéletükre figyelve (széki muzsika) fedezte fel a néprajztudomány.