1

Andrásfalvy Bertalan: Kalotaszeg
(in: Néprajzi alapismeretek. Múzsák Kiadó, Budapest, é. n.)
Nemcsak Erdély, hanem egyáltalán a magyar népművészet talán legnevezetesebb helye. Kalotaszegen fedezték fel a magyar prerafaeliták a magyar népművészetet, itt folyt a leglelkesebb gyűjtés, ennek kincseiből töltekeztek a gödöllőiek. Ide hozták azokat a külföldi művészeket, akik érdeklődni kezdtek a magyar népművészet iránt, ezt a tájat választotta hazájául és itt élt Kós Károly, az író, építész és rajzművész. Kalotaszeg sajátos történeti-néprajzi táj Kolozsvártól nyugatra, Kolozsvár és a Királyhágó túloldalán, a Sebes-Körös forrásánál épült Körösfő között. Központja Bánffyhunyad. Mintegy negyven magyar vagy magyar-román vegyes lakosságú falu sorolható ide. Bács és Jegenye kivételével mind református. Három jól elhatárolható részre oszlik: Felszeg a Havasok alján (Kalotaszentkirály, Magyarvalkó, Magyargyerőmonostor), Alszeg az Almás patak vidékén (Nagyalmás, Ketesd, Sztána stb.) és keleten a Nádas mente Kolozsvár tövében (Vista, Méra, Nagykapus, Bogártelke stb.). Kalotaszeg magasan fekszik, így itt később ért be a gabona, a földek meredekek, nehéz művelni, keveset teremnek, ezért az itteniek, különösen a szegényebbje, szűkös földje művelésén és állattenyésztésen (sok a bivaly még napjainkban is) kívül háziiparral és idegenbe elszegődve, idénymunkával kereste meg kenyerét. 1920 előtt az Alföldre jártak aratni és más részes munkát végezni, hiszen hazájukban csaknem egy hónappal később került erre sor. Ma is a kalotaszegi férfiak nagy része idegenben dolgozik, Kolozsváron vagy más ipartelepeken, bányákban. A múlt században szinte minden falu valamilyen otthon végzett mesterségre, háziiparra szakosodott: Inaktelkén a fél falu varga és daróc (ruha) varró volt, Jákótelkén szalmakalapot, Magyarvalkón fazekakat készítettek, a bánffyhunyadiak szűcsök és fazekasok voltak, és a vistaiak ma is keresett ügyes kőfaragók, akik gyakran még külföldön is dolgoztak nagy építkezéseken. E föld népe a történelem során sokat szenvedett, mert a Budát Kolozsvárral összekötő fontos hadiút mellett feküdt, és a hadjárások idején többször felperzselték és menekülésre kényszerítették. Igen sok faluja a 16-17. században pusztult el és kapott új, román lakosokat a Havasokból.
Az átutazót már messziről megragadják a gótikus formájú fatornyos régi templomok, a szépen faragott kiskapuk, az emeletes házak, a még ma is hordott népviselet és az országút mellé telepedett hímző és hímzéseiket áruló asszonyok. A kalotaszegi írásos varrottasokat még a múlt század végén kezdték gyűjteni és feleleveníteni, s a keresetre mindig éhes és igényes bánffíhunyadi asszonyok ezzel kis jövedelemre tettek szert. Különösen Gyarmathy Zsigáné buzgólkodására a kalotaszegi írásos hímzés országszerte népszerűvé is vált. Ma már azonban az eredeti formakincstől igen eltérő és egyre csekélyebb értékű darabokat is készítenek eladásra az átutazó turisták számára.
A régi kalotaszegiek a népművészet szinte minden területén különleges művészi értéket alkottak.
A kalotaszegi hímzés, a varrottas háromféle:
1. Írás után varrott. Mint a neve is mutatja, a hímzendő vászonra koromlébe mártott tollal felrajzolták a mintát, és azt kivarrták különféle lapos- és láncöltésekkel. Sokszor úgy tetszik, a sűrű minták mintha levarrt zsinórokból állnának. A láncvarrást itt sinyorozásnak is nevezik. Ezzel a hímzésmóddal készültek a kendők, törülközők, rúdravalók, párnahajak, lepedőszélek, a női ingek vállfüi és oldalvarratai.
2. Szálán varrott. Minden előrajzolás nélkül, az alapanyag szálait számolva varrják ki keresztszemekkel a mintákat, melyek mértanias, stilizált virágokból állnak. Mindkét hímzésfélénél a fehér alapon rendszerint csak egy színt, piros, kék, vagy fekete, gyapjú vagy pamutszálat használnak. Szálán varrottak voltak a lepedőszélek, a kendők, abroszok, ágyfőtől valók, de legfőképpen a párnacsúcsok.
3. Vagdalásos vagy szálvonásos. Ez tulajdonképpen fehérhímzés, melynél az alapanyag szálait a mintának megfelelő helyen elvégték és kihúzkodták, majd az így nyert réseket kivarrták. A szürkés-sárgás len és kender alapanyagon fehéren világítottak a hófehér pamutszállal kivarrt minták. Kalotaszegen ennek fehéres is volt a neve: férfi és női ingeken, lepedőszéleken találkozunk vele. Az alapanyag a legfinomabb fodor lenvászon volt, később, a századfordulón a fejtő és cérna helyett megjelent hímzőfonalként a különféle színű selyem is.
Az írás után varrott vagy írásos hímzés csaknem teljesen abbamaradt 1880 körül. A régi darabok és néhány még írni tudó asszony segítségével Gyarmathy Zsigáné asszony feltámasztotta ezt a hímzést. A gödöllői művészcsoport az ő és gyűjteménye segítségével népszerűsítette ezt a hímzést a fővárosban, az ipari rajziskolákban, és egyre többen kezdtek újra írás után varrni Kalotaszeg szegényebb lakói közül is. A nagyközönségnek elsősorban a vagdalásos hímzés tetszett, és ezt kezdték először eladásra is készíteni, később a megrendelők kívánságára kezdték azt színesíteni.
A rece nem régi eredetű, de a századfordulón már több kalotaszegi faluban divat volt ingen, rúdravalókon, párnahéjakon. A recét lencérnával kötik, ami tulajdonképpen sűrű négyzetrácsos háló és ebbe hasonló cérnával hímeznek, tőtik. A minták lazábbak és a szálán varrott mintakincshez állnak közelebb, de benne a sinyorozáshoz hasonló, lágyabb, görbe vonalakat is alkalmaznak.
A sűrű ráncolással leszűkített sötétkék és fekete kötényeken a ráncok lefogására színes darázsolást használnak. Az uralkodó szín a piros, és ez a tenyérnyi széles, folytonos, mértanias minta úgy hat, mintha színes gyöngyökkel varrtak volna sűrűn egymás mellé, szőnyegszerűen.
Kalotaszegen találjuk a magyar nyelvterület egyik legpompásabb népviseletét, melyet szinte napjainkig megőriztek. A részletes elemzés és változásvizsgálat helyett csak a legjellemzőbb vonásaira térünk ki.
A régi, bő, hímzéssel a vállon díszített, ezért vállfüs ingek nyakba szabott (vagy mellészabott ujjú) típusba tartoznak. Ezeket felsőruhaként viselték, vállát, ujja oldalát, kézelőjét és gallérját írás után varrták ki. A századforduló után ilyent már nem készítettek, de ünnepnap még viseltek. A bő ujjú ingeket a szűk ingek szorították ki, ezt már az alsóruha, a rékli alatt viselték, szabása már olyan, mint a mai férfiingeké, tehát bevarrott, szűk ujjú ingek. Ez máig általános. Ünnepre hasonló szabású, de bő ujjú ingeket hordtak Kalotaszeg egy részén, természetesen akkor felsőruhaként a gyolcs fersinghez és a lájbis fersinghez.
Az alsótesten a pengyel (pendely, alsószoknya) felett a muszujt vagy bagaziát viselték. Ez nem egyéb, mint bő, ráncba szedett, lepelszerű hátsókötény, vagy olyan szoknyának is mondható, mely elöl nyitott, nem ér össze, ezért elől köténnyel takarják el a hiányt. A szoknya alján tenyérnyi széles, színes posztó- vagy vászonszegés van belül, s mivel a muszujt általában úgy viselik, hogy két, elöl lévő sarkát feltűzik a korcba, a színes bélés kifelé fordulva, kétoldalt a kötény mellett látszik. Ez a szoknyaviselési mód a magyar nyelvterület más részében is előfordult régen, de legtovább itt maradt meg, és ez adta a hosszú kalotaszegi viseletnek legjellemzőbb darabját. A muszuj bélésének színe fiataloknál piros és sárga, idősebbeknél zöld, sötétkék és fekete.
Bár a muszujt általában feltűzve, felgyürekezve, felfosztolózva viselték, bizonyos alkalmakkor leeresztve jártak benne, pl. templomba menetelkor. Az első világháborúig hét közben is viselték, de azóta csak ünnepnap. A muszuj elé pántlikás kötőt (kötény) kötöttek. A muszuj vagy bagazia a lepelszoknya anyagának volt a neve eredetileg, innen kapta a nevét a ruhadarab, egyébként a szoknya neve Kalotaszegben fersing volt, ami viszont valószínű a felsőing szavakból keletkezett. A gyolcsfersing egyenes szabású szoknya, tehát alsó és felső bősége egy, de felső részét sűrű ráncolással szűkítették a derék bőségéhez, és a ráncokat leszedték, levarrták. Ez volt a leányok fehér ünnepi viselete; ez alá 2-3 alsószoknyát, eléje könnyű szövet, szőr vagy piros csipkés kötőt vettek föl. Ennek divatja az első világháborúig tartott. A szoknya anyagával s nem szabásával különbözött a fersingtől; az előbbi selyemből, delinből, klottból készült, hétköznapra parket (barhent) karton. A szoknya ráncolását le is vasalták.
Méltóságteljes darabja volt még a kalotaszegi viseletnek a párta, a nagyleányok ünnepi ékessége a konfirmálástól lakodalmukig. Gyöngyökkel, arany- és ezüstszálakkal díszített széles abroncs, melyet 5-7 kidudorodó szarvacska tagolt. Mint a koronát, vízszintesen, vagy kissé hátul lejjebb nyomva viselték, hosszú pántlikákkal.
A fiatalasszony a kontyra helyezett főkötőjére gyöngyös tűkkel tűzte fel a kontyoló fátylat, a dulandrét vagy dulandlét. Ez a sárköziek tekergődző bíborának felel meg. Kalotaszegen a kétszer kétméteres kontyoló fátylat háromszögre hajtották össze, és úgy helyezték a fejre, hogy a homlok felett a főkötő csipkéje kilátszódott, elöl lelógó két végét összefogták, az áll alatt kétoldalt hátravitték és a nyakszirten kötötték meg a fejről lelógó kendővég alatt. Hátsó sarka csaknem a bokáig ért le és szépen ki volt hímezve. A kontyoló fátylat az első gyermek megszületéséig viselték, de divatja a második világháború idején elmaradt.
Nyáron a nők jellegzetes, kicsi tetejű, széles karimájú szalmakalapot viseltek.
A férfiak a századforduló körül még a nyári időben ünnepre is bőgatyát viseltek, télen szűk, abaposztó nadrágot, zsinóros harisnyát, mint a székelyek. Ezt a bricsesznadrág szorította ki az első háború után; még ma is általános. Az ünnepnapra való csizmák magas sarkúak és hímzettek voltak. Téli felsőruhaként a férfiak hímzett cifraszűrt, hímzett kozsokot, mellrevalót, bujkát hordtak.
Kalotaszeg népköltésben is gazdag hagyományú. Itt találjuk a magyar nyelvterület legváltozatosabb, motívumokban leggazdagabb szóló férfitáncait, a legényeseket, melyet sajátos hangszeres muzsikára járnak rögtönözve. Kalotaszeg magyar népe az átlagosnál műveltebb, sok köztük az iskolázott ember, aki visszatért szülőfalujába, onnan jár dolgozni, néha igen messze. Földje, természeti adottságai nem a legkedvezőbbek, mégis szorgalommal megteremtette azt, amivel igényes művészetét ápolhatta, hagyományait, magyarságát öntudattal vállalhatta; népszaporulata azonban kevés, ezért több faluban fogy a számuk.