1

Kósa László: Erdély
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Erdély, Erdélyország, Erdélység (románul Ardel, Transilvania, németül Siebenbürgen):
Nagy kiterjedésű földrajzi-történeti táj a Kárpát-medence délkeleti részén, a mai Romániában. 106-271 között Dácia néven római provincia. A népvándorlás idején különféle népek (hunok, gepidák, gótok, vandálok, avarok, szlávok stb.) szállásterülete. A honfoglaló magyarok gyér bolgárszláv lakosságot találtak ~-ben. Tartósan a 10. században az Alföldről kiindulva a Szamos, Sebes-Körös és Maros völgyein bevonulva szállták meg. Erről tanúskodik Erdély magyar neve is, mely a központi magyar tájszemlélethez igazodva „erdő előtti”, „erdőn túli” területet jelent (Erdőelve ~), valamint a mai román név előzménye a középkori magyarországi latinságban Transsylvania. A 11. században az említett három folyó völgyei és a Mezőség összefüggő magyarlakta területek voltak. ~ keleti és déli vidékei ekkor még a gyakori kun és besenyő becsapások ellen védőgyepűt és gyepűelvét alkottak. A magyarság a 13. századra fokozatosan benépesítette ~ termékeny folyóvölgyeit és hegyi medencéit is. Általában eljutott a bükk- és fenyőerdők övezetéig, sőt a Székelyföldön fenyőerdők övébe is betelepült. A középkori Magyarországon legtovább ~-ben maradt meg a királyi hatalom erős befolyása és a nagy kiterjedésű királyi birtokok. A Marostól délre eső viszonylag ritkán lakott területre a 12-13. sz. folyamán a magyar királyok szász (német) népességet telepítettek. (Királyföld). Szászok költöztek a Barcaságra, Beszterce vidékére és Nyugat-~ egyes pontjaira is (pl. Kolozsvár, Nagyenyed). A 11-13. században ~ különböző pontjaira besenyők és kunok is kerültek, akik kis számmal lévén hamarosan beolvadtak a környező magyarságba. A románság a 12-13. században jelent meg ~-ben. Az első évszázadokban főleg a magashegyi tájakon, a Bihar hegységben és az Érc-hegységben, Hunyad megyében és a Fogarasi havasokban telepedett meg. Majd a 14-17. században újabb sűrű rajokban érkezvén dél felől ~ minden vidékén megjelent. A 13-14. században kialakultak a nemesi vármegyék és a 15. századra megszilárdult ~ rendi szerkezete, amely a magyar vármegyék, a székely és a szász székek szövetségéből állt, és több mint 4 évszázadon át (1437-1848) közigazgatásai szervezetként is érvényben volt. A középkori Magyarország három részre szakadása után (1541) ~ másfélszáz évig önálló fejedelemségként létezett, amely magyar fejedelmek kormányzata alatt laza hűbéri függésben élt az oszmán-török birodalommal. A török és a Habsburg királyság között egyensúlyozó, belső politikai függetlenségét őrző ~ ebben az időben gyakran keveredett pusztító háborúkba, amelyek elsősorban a folyóvölgyekben és az alacsonyabb dombvidékeken élő magyarokat és szászokat sújtották. Elpusztult helyiségeikbe jórészt románok költöztek. Különösen a tizenötéves háborúban (1591-1606) és a II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratát megtorló török-tatárjárásban fogyatkozott meg a népesség. 1690-ben, a török visszaszorítása után a Habsburgok ~-t nem csatolták vissza Magyarországhoz, hanem fejedelemségként, ill. nagyfejedelemségként külön kormányozták. A magyar reformkor törekvései közt első helyen szerepelt Magyarország és ~ uniója. Az egyesülést az ~-i országgyűlés 1848-ban ki is mondta, azonban az új birodalmi alkotmány értelmében 1849-67 között ismét külön kormányozták Bécsből. 1876-ban megszüntették ~ addigi közigazgatási beosztását, a székekből és a vidékekből vármegyéket szerveztek. Az Osztrák-Magyar Monarchia fölbomlásakor 1918-ban a románok, majd 1919-ben a szászok is kimondták ~ elszakadását Magyarországtól. A trianoni békeszerződés ~-t, mint többségében román lakta területet Romániának ítélte és jóval a történeti ~ határain túl az Alföld szélén húzta meg az új magyar-román államhatárt. Ennek következtében a köznyelvi szóhasználatban ~ neve kiterjedt a történeti Magyarországtól Romániához került egész területre. 1940-44 között Észak ~ és a Székelyföld ismét Magyarországhoz tartozott. A párizsi békeszerződés értelmében ma újból Románia része. ~ mai magyar lakossága elsősorban a Székelyföldön és az Észak- ~ -i városokban él. Jelentős számban laknak magyarok Kalotaszegen, a Barcaságban, a Maros, a Szamos és a Kis-Küküllő völgyében, valamint a Mezőségen. A 19. sz. -ot az ~-i magyar parasztság egymáshoz földrajzilag közel eső, de a társadalmi-gazdasági fejlődésben különböző fázisokon megrekedt rétegekre és csoportokra tagolódva érte meg: a klasszikus értelemben vett jobbágyfalvak mellett (pl. Mezőség) megtalálhatók voltak szabadalmas, vagy egykori kiváltságok emlékét őrző közösségek (Székelyföld, Hétfalu), kisnemesi falvak (Hunyad), iparos parasztok (Torockó) és városi parasztpolgárok (Kolozsvár-Hóstát). A néprajzi vizsgálatok számára különösen tanulságos ezeknek egymás mellett élése és kapcsolata. A bonyolult nemzetiségi viszonyok folytán ~ a különböző paraszti kultúrák (magyar, román, német) találkozásának területe. A magyar népi kultúra nyelvszigeteken és peremvidékeken mind a tárgyi világban, mind a díszítőművészetben, a szokásokban és a a népköltészetben számos, a nyugat- és kelet-európai (balkáni) kapcsolatokat reprezentáló archaizmust, jelenséget és elemet őrzött meg.