Kósa László: Avas, Avasság
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Avas, Avasság: Alföldre néző hegyi medence a történeti Szatmár megyében az Avas-hegység aljában. Falvai a középkorban a szatmári királyi vár uradalmához tartoztak. Lakosságának többsége román. Román neve a magyarból származik (Oaş - Avas). Magyar lakossága a medence középső részén a Túr és a Tálna patakok mellett Avasújváros, Kőszegremete és Vámfalu községekben él.

Kósa lászló: Az Erdéllyel határos területek
(in: Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920). Az Alföld és peremvidékei. Jelenlévő Múlt. Planétás Kiadó, Budapest, 1998.)
[...]
A Szatmári-síkság keleti végéhez csatlakozó, a Túr folyócska vízgyűjtő területét alkotó, erdős és irtáseredetű településeket magába foglaló medence, az Avas vagy Avasság központjában magyarlakta községek fekszenek: Avasújváros, Kőszegremete, Vámfalu, a környező hegyvidékeken tőlük kulturálisan erősen különböző román szórvány településű falvak találhatók. A polgárosulás irányába mutató jelenségeket elsőként befogadó helyi vásáros központ, Avasújváros nagy szerepet játszott abban, hogy a múlt század utolsó harmadától a zárt vidéken fokozatosan terjedtek el gazdasági újítások (a nyomásrendszer átalakulása, új növényfélék és állatfajták megjelenése, velük együtt technológiák és eszközök meghonosodása), táplálkozási és öltözködési szokások. A völgyi faluk kisiparosai a környező archaikus kultúrát megtartó, jórészt maguk készítette, régies színes viseletben járó avasi románok (vasányok) más irányú igényeit szintén kiszolgálták a korszakunkat követő évtizedekben is (pl. fazekasság).

Irodalom

  • Czirbusz Géza: Az Avasság és népe. Földrajzi Közlemények 28. 1900. 225-243. oldal
  • Kós Károly (ifj. dr.): Változások az avasújvárosiak gazdálkodásában. In: Eszköz, munka, néphagyomány. Bukarest, 1979.
  • Mód László – Simon András: Az avasi magyarság szőlőkultúrája. Ethnographia CX. 1999. 415-456. oldal
  • Tóth Erika: A farsang emlékei az avasi magyar falvakban. Kriza János Társaság Évkönyve IV. (1996.)