1

Filep Antal: Mezőföld
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai kiadó, Budapest, 1983.)
Mezőföld: a Duna, a Velencei-tó, a Fejér megyei Sárrét és a Sió határolta, löszös, mély völgyekkel tagolt síkság Fejér és Tolna megyék területén. Korábban nyugati szegélyterülete Veszprém megyéhez tartozott. Évszázados tájfogalom, neve természetföldrajzi jellegére utal. Honfoglalás óta magyarlakta terület. A 13-16. sz.-ban jelentékenyebb kun településcsoportja volt. A török háborúk alatt eredeti népessége néhány reliktumát kivéve teljesen elpusztult és az ellenreformáció során is sok hódoltságot átélt települését számolták fel. Már a hódoltság alatt kapott délszláv betelepülőket. A 18. sz. során újratelepítése elsősorban magyar, de jelentékeny német csoportokkal folyt le. Újkori fejlődésében a felszabadulásig a nagy kiterjedésű uradalmak meghatározó szerepet játszottak. A ~ uradalmaiban nagy létszámú, sajátos társadalmi helyzetű, kultúrájú cseléd-népeség alakult ki, akiknek életéről Illyés Gyula Puszták népe c. szociográfiájában adott irodalmi értékű és tudományos hitelű összefoglalást. A nagybirtokok nem csekély mértékű munkamigrációt is fenntartottak. A hazai summások jelentékeny részét a ~-ön foglalkoztatták. Mindamellett jelentékeny jobbágy-paraszt községeinek, mezővárosainak (Sárbogárd, Enying, Cece, Dunaföldvár) lélekszáma. Ezekben húzódtak meg szerény kontinuus elemei. A ~-i paraszt községek gazdálkodása, társadalmi, települési struktúrája, népi műveltsége dunántúli fekvése ellenére alföldi jellegzetességet mutat, mint ahogy törzsökös lakosságának nyelvjárása is a déli nyelvjárás-területhez kapcsolódik.

Kósa lászló: Mezőföld
(in: Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920). Dunántúl, Kisalföld. Szlavónia. Jelenlévő Múlt. Planétás Kiadó, Budapest, 1998.)
[...]
A Dunántúli-középhegység és a Duna közé eső területet, a voltaképpeni Kelet-Dunántúlt társadalmi összetettsége és kulturális heterogenitása miatt nem tudjuk néprajzilag egységesen jellemezni. Síksági vidékét ma már Mezőföldként ismeri a közvélemény, korszakunkban azonban még csupán Veszprém megye enyingi járása viselte ezt a nevet. A Kelet-Dunántúlt a Duna vonalától nyugatra haladva szélesebb térségben is a földrajztudomány és a néprajz átmeneti területként említi az Alföld és a Dunántúl távolabbi vidékei között. Ennek etnográfiai bizonyítékait eddig elsősorban az építkezéskutatás szolgáltatta. A középmagyar vagy alföldi háztípus kelet-dunántúli meglétének gyökerei korszakunknál századokkal korábbra nyúlnak vissza, azonban a szabadkéménynek a füstös konyha rovására való terjedése nyugati irányba a múlt század második felében a modernizálódás jele volt. A Kelet-Dunántúl a legutóbbi idők megélénkült néprajzi vizsgálatáig a magyar nyelvterület legkevésbé ismert vidékei közé tartozott. Az átmeneti jelleg, a központi fekvés, valamint a reprezentatív népművészet hiánya egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a kutatás elhanyagolja. Népviseletei korszakunkban polgárosult formájúak. A gyári anyagok, a kékfestő, városi divatok és egyszerűség jellemzik, legfeljebb a pásztorok öltenek föl régiesebb ruhadarabokat. A bútorzatról és lakberendezésről ugyanezt lehet elmondani. Erdők hiányában nem találkozunk sem a monumentális régies faépítkezés, sem a fafaragás jelentékenyebb emlékeivel. A díszítőművészet ágazatai közül kiemelkedik a csákvári fazekasság, amely a korban a Dunántúl legnagyobb és legváltozatosabb termékeket előállító fazekasközpontja volt.
A táj társadalmi összetételét meghatározzák a nagy kiterjedésű uradalmak. Fejér megye Somogyot is megelőzve országosan első helyen állt a nagybirtok területi arányát illetően: 1895-ben az 1000 holdon felüli gazdaságok 42%-át, a 100 holdon felüliek 69%-át foglalták el. Az uradalmak között számos kitűnően szervezett volt. A XVIII-XIX. század fordulójától okszerű gazdálkodásra tértek át, ezután fokozatosan korszerűsödve tagolódtak be a kapitalista gazdálkodás rendszerébe: az ercsi Lilien, az alcsúti főhercegi, a tata-gesztesi és a csákvári Esterházy, a martonvásári Brunszwik, a zirci apátsági, a többfelé elhelyezkedő Zichy birtokok stb. sok helyen bérbeadva működtek. Jórészt feudális eredetű parasztbérleteik is voltak, melyeket a birtokrendező racionalizálások során fölszámolni igyekeztek, mint például a csákvári uradalomban. A telkes jobbágyutód birtokos parasztságnak így nem nyílott sok lehetősége terjeszkedésre, mégis kialakult egy erős nagygazdaréteg, tagjait itt is pógárnak nevezték, mely a kisszámú, a dualizmus idején tönkrement középbirtokokat vásárolta föl elsősorban a terület déli felén. Az egykori, jórészt református kisnemesi közösségek itt is a birtokos parasztságot gyarapították, de ugyanúgy elkülönültek a jobbágyleszármazottaktól egymás között házasodva és szokásaikhoz ragaszkodva, mint más vidékeken. Az uradalmi majorokban mindkét csoporttól távol éltek a cselédek és béresek, a „puszták népe”. Az ő zárt világukról, kultúrájukról viszonylag keveset tud a néprajztudomány. Az uradalmak idénymunkás-szükségletüket a közeli észak-dunántúli hegyvidéki, szegényebb falvakból vagy távolabbról, Felső-Magyarországról, meg alföldi vidékekről (északi peremfalvak, Dél-Tiszántúl) szerződtették. A többféle eredetű hónaposmunkások, a summások Fejér megyei vállalkozásai éppen az 1880-as évektől váltak tömegessé.
A jobbágyfelszabadítás előtt Fejér megyében is több uradalmi központnak szerzett birtokosa mezővárosi és velejáróan vásártartási jogokat. Ezek egyenletesen, bár a ritkább településhálózat miatt viszonylag kisebb számban helyezkedtek el a területen. Közülük egy sem emelkedett ki jelentékenyebben, még annyira sem, mint a Tolnába eső vidéken a már említett Dunaföldvár és Paks. Az egész Kelet-Dunántúl természetes városi központja a főközlekedési utak metszéspontjában fekvő, nagy igazgatási múlttal és a XVIII. században számottevő kézműiparral rendelkező Székesfehérvár volt.