1

Andrásfalvy Bertalan: Moldvai magyarok vagy csángók
(In: Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi alapismeretek. Múzsák Könyvkiadó, Budapest, é. n.)
A magyar nyelvterület legkeletibb része, mely a magyar nyelvterület nagyobb, többé-kevésbé összefüggő, Kárpát-medencei tömbjétől már régóta elszakadt és kevés kapcsolatot tartott vele. Ennek oka a földrajzi távolságon kívül az is volt, hogy Mátyás király uralkodása óta ez a terület semmilyen formában nem tartozott a magyar államhoz, annak közvetlen politikai vagy kulturális befolyása alá.
A csángók ősei valószínű a középkorban a Kárpátok elé, elővédül telepített magyar erősségek várnépei voltak. Erről tanúskodnak Moldva legrégibb helynevei, melyek magyar eredetűek: Kisjenő (Kisineu), Őrhely (Orhei), Husz (Husi), Románvásár (Roman), Szabófalva (Soboeni), Bákó (Bacau) stb. Van olyan feltevés is, hogy a moldvai magyarok a honfoglalás előtt Etelközben maradt magyarok leszármazottai lennének. Különösen az északi csángó nyelvjárásban találhatók olyan régies magyar szavak, melyek helyébe a magyar nyelv a Kárpát-medencében szláv szavakat vett át, ezek viszont a csángók közt ismeretlenek. Más elmélet szerint a csángók ősei kunok, akik elmagyarosodtak. Nyilván ilyen népelemek is beolvadhattak közéjük, de a csángók zöme valószínű a 13. században került mai lakóhelyére. Valaha sokkal nagyobb területen laktak, de elrománosodtak. Sokukat a moldvai fejedelem csalogatott ki Erdélyből, Moldvában nagyobb szabadságot, kedvezményeket adva nekik. Ismét egy teljesen el nem vethető elmélet szerint a Szerémségből elűzött husziták telepedtek le Moldvában. Erről tanúskodik nemcsak Husz városa, hanem azok a történeti feljegyzések is, melyek itt lakó magyar huszitákról szólnak. Elrománosodásuk annak következménye, hogy földesuraik, papjaik románok voltak, művelt osztályuk nem volt, s hiába kértek századokon keresztül magyar lelkipásztorokat, csak nagyritkán akadt olyan, aki közéjük merészkedett. Azért volt ez, mert egyházjogilag e terület a lembergi lengyel püspökséghez, illetve közvetlenül Rómához, a Propaganda de fide alá tartozott, mint missziós terület, az ortodox többségű román lakosság körében. Rákóczi egyik követe találkozott a Krímbe menet magyarokkal, akiket a tatárok hurcoltak el rabságba és akiktől megtudta, hogy a magyarok legnagyobb települése Csöbörcsök. A csöbörcsökiek ekkor magyar papot kértek a fejedelemtől, aki el is küldte azt. A moldvai magyarokat, a csángókat mintegy 60 esztendővel később meglátogatta az a Zöld Péter nevű csíki pap, aki az 1764-es madéfalvi veszedelemkor híveivel együtt menekült Moldvába, és útjáról az erdélyi püspöknek részletes jelentést is küldött.
A moldvai magyarság mai lélekszáma 100. 000 körül lehet, de igen sok helyen a fiatalok már nem beszélnek magyarul. Számos, kisebb-nagyobb néprajzi csoportot képeznek. Vannak falvak, melyeknek nyelvjárása igen közel van a Kárpátok másik felén élő székelyekéhez. Ez annak bizonyítéka, hogy az elmúlt évszázadokban sokan költöztek Székelyföldről közéjük. Más falucsoportok kevés erdélyi székely hatást mutatnak. A legrégiesebb és a magyar köznyelvtől legjobban eltérő nyelvjárást Románvásár körül beszélik, így pl. Szabófalván. Lakatos Demeter ebben a nyelvjárásban írta költeményeit a csángók mindennapi életéről, örömeiről és bánatairól.
A csángók népköltészete felbecsülhetetlen kincset jelent a magyar néphagyományban. Népdalaik külön zenei nyelvjárást, táncaik külön táncjárás területet alkotnak. Történeti énekeik, balladáik külön stílust jelentenek a magyar balladakincsen belül. A csángók évszázadok óta értelmiség és írásbeli kultúra nélkül éltek, az eleven és gazdag szájhagyomány a középkort idézi. Írástudatlan asszonyok kötetre való balladákat, dalokat, legendákat tudtak, igen fejlett szépérzékkel és nyelvi műveltséggel. Hitéletük, szokásviláguk olyan vonásokat őrzött meg, melyekre idehaza évszázadokkal ezelőtti adatok utalnak. Lakásberendezésük olyan volt e század elején, mint a palócoké volt 100-150, az alföldieké 400 évvel ezelőtt. A ház körbepadkás, ezeken sorakoztak a szőttesek és más ruhaneműek, ezeken aludtak éjszaka letéve övüket és a katrincát, a hosszú ingekben. Népviseletük napjainkig élt, és csak az utóbbi években vásároltak bútorokat. Mindent maguk készítettek: ruhát, szerszámot, házat. A történelem során néhány nagyobb helyen volt csak magyar iskolájuk 1955 és 1958 között. Legnépesebb falvaik: Klézse, ahol a múlt század második felében Petrás Ince János volt pap, innen küldve Ronföldi álnéven az Akadémiának csángó népdal-lejegyzéseit; Lujzikalugár, ahol a dunántúli regöléshez hasonló hejgetés napjainkig élt; Lészped, Gajcsána, Diószén, Somoska, Forrófalva stb. Népzenéjükkel és életükkel a magyarságot századunkban Domokos Pál Péter ismertette meg, aki több könyvet szentelt a csángóknak. Azóta Kós Károly, Kallós Zoltán, Jagamas János és Faragó József gyűjtött közöttük igen értékes népköltési anyagot.
A moldvai csángók egy kis töredéke a második világháború alatt és után Magyarországra került, ma Baranya északi részén élnek Egyházaskozár, Mekényes és Szárász falvakban.

Kósa László: Moldva
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Moldva, Moldova: a Keleti-Kárpátok és a Prut közé eső terület. Etelköz néven a Kárpát-medencét elfoglaló magyarság utolsó átmeneti hazája. Utóbb a népvándorlás utolsó hullámát alkotó besenyők és kunok szállásterülete, majd hűbéres román vajdaság és fejedelemség. Havasalfölddel (Munténia) együtt a mai Románia egyik fő alkotó része. ~ 12-13. sz. -tól folyamatos magyar lakossága a moldvai magyarok, más néven csángók.