1

Kósa László: Alföld
(in: Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Néprajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
Alföld, Magyar Alföld, Nagy-Alföld: a Kárpát-medence középső részén a Duna és a Tisza folyása mentén fekvő homokvidékekkel, löszhátságokkal és vízjárásokkal tagolt síkság. Nagytájai a Duna-Tisza-köze, a Tiszántúl, a Bánság. Az ~ neve a központi magyar tájszemléletből adódott. Mai jelentése a középkor végén kezdett kialakulni. Azelőtt általában az országot igazgató központoktól délre fekvő alacsonyabb országrészeket jelölte változó fogalmi tartalommal az északra eső Felfölddel szemben. (A szlovák nyelvben ma is ezt jelenti a Dolná zem, Dolniaky.) Az ~ fogalma ma sem egyértelmű. Például az északkeleti részeket lakók (Szamoshát, Erdőhát, Tiszahát stb.) nem tartják magukat ~-ieknek. Szemléletükben az ~ csak túl a Nyírségen kezdődik. A honfoglaló magyarság az ~ -ön elsősorban a folyók mellékére települt. A tatárjárás okozta népességi hiány miatt IV. Béla az ~ középső területeire telepítette le a védelmet kérő kunokat. A 13. sz. végére megszilárduló ~-i településhálózat viszonylag sűrű aprófalvas táj képét mutatja. A következő évszázad derekától a jobbágyi szabadköltözködés fellendülésével párhuzamosan új népmozgás figyelhető meg, egyes falvak népessége fogy, másoké növekszik. Kibontakozik a mezővárosi fejlődés, amelyet azonban a török hódoltság megzavar. A kétszáz esztendeig tartó török háborúk elsősorban a déli és a középső területeket sújtották. A településszerkezet gyökeresen megváltozott, a népesség kicserélődött, ill. korábbi állapotához képest átrétegződött. Új tájak és néprajzi csoportok alakultak ki. A síkság viszonylag egyhangú domborzati viszonyai mellett ez a nagy változás az oka, hogy az ~-ön jóval kevesebb kistájat találunk, mint más nagytájakon. A déli részek magyar lakossága teljesen elpusztult, vagy északabbra menekült. (Kunság, Hajdúság). A középső területek népessége nagyobb településekre és mezővárosokba tömörült (Szeged, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd = Háromváros, kun városok stb.). Viszonylag bolygatatlan falvak csak a Duna árterében (Kalocsai Sárköz), a Tisza felső folyásának védelmében, a bihari Sárréten, valamint Észak-Tiszántúlon maradtak. A pusztán maradt területek benépesítésében a 18-19. sz. folyamán az egész magyar nyelvterület részt vett. Dél-dunántúliak költöztek a Bácska nyugati és középső vidékére, a Kiskunság déli és a Dél-Tiszántúl egyes helységeibe (pl. Szentes, Hódmezővásárhely, Makó, Orosháza). A Felföld középső területeiről (Bars, Hont, Nógrád, Heves, Pest megye) és a Jászságból népesült be a kun puszták egy része (pl. Kiskunfélegyháza, Kiskundorozsma), Kelet-Bácska (Zenta, Magyarkanizsa, Ada) és a Dél-Tiszántúl néhány helysége (pl. Gyula, Szentes). A Tiszántúl középső vidékeire Észak-Tiszántúlról és Erdély széléről (Szilágyság, Szatmár) települtek magyarok. Bácska benépesítésében a 18. sz. végétől részt vett a Nagykunság és Békés megye településben addig korlátozott református népe is. A Bánság újkori magyarsága elsősorban Szeged vidéki és Csongrád megyei dohánykertészekből és Békés megyeiekből került ki a 19. sz. folyamán. Az Al-Duna mellé 1883-ban bukovinai székelyeket is telepítettek (aldunai székelyek). Az ~ újkori benépesítésében jelentős szerepet játszottak a nemzetiségek is. A török hódítók elől menekülő szerbek a 14. sz. végétől rendszeresen kaptak letelepedési engedélyt a magyar királyoktól és a dél-magyarországi földbirtokosoktól. Legnagyobb tömegben 1691-ben, a sikertelen törökellenes felkelés után költöztek be a dél-~-i megyékbe, de a 18. sz. első felében a Baja – Szeged - Arad vonaltól délre húzódtak vissza. Államilag szervezett vagy támogatott telepítési akciók során keletkeztek a Bácska és a Bánság összefüggő német lakta területei. Német lakosság került az ~ számos pontjára: Nagykároly vidékére, Pest-környék síksági területeire, Békés megyébe és a Tiszántúl több városába. A Bánságba a németekkel együtt kevés olasz, francia és spanyol telepes is érkezett, ezek azonban néhány emberöltő alatt elnémetesedtek. (A második világháborút követő kitelepítés a jugoszláviai németeket teljes egészében, a magyarországiakat részben érintette.) A szlovák nyelvterület minden részéből, elsősorban azonban a középső vidékekről származó lakossággal, magánföldesúri telepítéssel és önkéntes vándormozgalommal keletkeztek Pest, Bács, Békés, Csanád, Csongrád, Bihar megyék szlovák lakta helységei, a 18. sz. elején. A délre vándorlási hullám olyan nagy tömegeket mozgatott meg, hogy a 18-19. sz. -ban ezek a helységek újabb rajokat bocsátottak ki. Így jött létre békésiekből a nyírségi szlovák folt, valamint Arad megye, a Bánság és a Szerémség szlovák telepei. (A második világháború után ezekről a területekről jelentős számban költöztek Csehszlovákiába.) A románok kis részben szervezett telepítés keretében, általában azonban spontán vándorolva telepedtek meg a 16. sz. végétől a Kelet-Tiszántúl síksági részén, ill. a Bánság középső területén. Kisebb zárt településeik vannak Bácskában a szlovákokkal egy időben odaköltözött ukránoknak (ruszinok), és a Bánságban az 1740-es években Olténiából a török elől menekült bolgároknak is. Az ~ a magyar népterület központi része a középkor végétől folyamatosan jelentős szerepet vitt a magyar népi kultúra fejlődésében. Erről tanúskodik pl. a 15-16. sz. fordulóján a Dél-Tiszántúlon és Észak-Bácskában jelentkező fontos mezőgazdasági újítás, a kaszás aratás, valamint azonos időben a középső részeken általánosan elterjedt füsttelenített lakószoba. A 16-19. sz. -ban az ~-i városokban kialakult jellegzetes paraszt-polgári kultúra olykor provinciális vonásai ellenére is fejlettebb volt más magyar területek népi műveltségénél. Jóllehet a 19. sz. -ban a dunántúli területek sok tekintetben átvették ezt a szerepet, az ~ a kulturális jelenségek befogadásában, ill. északra és keletre történő terjesztésében továbbra is nyitott és aktív maradt. A jobbágyfelszabadítás, a hatalmas vízrendezések és legelőföltörések gyökeresen átalakították az ~ külső képét és sok tekintetben más életfeltételeket teremtettek. A birtokos gazdaréteget a hagyományos gazdálkodás (földművelés és állattartás) fokozott árutermelésre törekvő fejlesztése jellemezte, amely elsősorban a nagymértékű tanyásodásban jelentkezett. A szegényparasztság, ahol a kedvező természeti és gazdaságföldrajzi körülmények lehetővé tették, belterjes növénykultúrák kialakításával teremtett magának kedvezőbb életfeltételeket (gyümölcs-, szőlő-, és zöldségtermesztés a Duna-Tisza-közén és Pest vidékén, almáskertek és burgonyatermesztés a Nyírségben, fűszerpaprika Szegeden és Kalocsán, hagyma Makón, korai zöldségtermesztés Szentes és Gyula környékén stb.). A déli területek telepeseinek szegénysége előbb dohánykertészségekben, majd a kialakuló belterjes növénytermesztés mellett elsősorban földmunkánál talált megélhetést. Belőlük alakult ki a legöntudatosabb ~-i proletárság, a kubikosság. A kapitalizmus kibontakozása az ~-i parasztság termelési ismereteinek és műveltségének jelentős gyarapodását eredményezte, de a többi nagytájjal ellentétben általában nem hozta magával a népviselet és a díszítőművészet fölvirágzását.